Novinky

e-dovoz

05.11.2010 


Evropská unie a členské státy se zavázaly zvýšit konkurenceschopnost hospodářských subjektů podnikajících v Evropě. Zjednodušení zákonného obchodu při současném zajištění odpovídající úrovně kontroly zboží a boje proti podvodům vyžaduje efektivní výměnu informací mezi celními orgány členských států EU, Evropskou komisí, dalšími správními orgány či subjekty zapojenými do mezinárodní přepravy a hospodářskými subjekty. Potenciál k naplnění vymezeného záměru je v procesu elektronizace celních systémů.
Celní správa České republiky má povinnost plnit závazky spojené s realizací vytčených evropských cílů a reflektovat změny, které přinese novelizace evropské legislativy. S předstihem se snaží připravit hospodářské subjekty na nové postupy elektronického celního řízení spojené s dovozem.
V rámci projektu e-Dovoz je vyvinuto nové softwarové prostředí. Obsahuje dvě základní části. První část, vstupní operace, souvisí se vstupem zboží na celní území Společenství. Druhá část, dovozní operace, se týká operací prováděných u celního úřadu dovozu ve spojitosti s podáním celního prohlášení.
Část týkající se vstupních operací byla spuštěna k 1. 7. 2009. Tato část je označována zkratkou ICS odvozenou z anglického názvu Import Control System, dovozní kontrolní systém. Aplikace ICS souvisí s povinností zadávat do systému vstupní souhrnné prohlášení, oznámení o příjezdu a souhrnné deklarace dočasného uskladnění pro potřeby analýzy společných bezpečnostních rizik. V současné době není podání výše uvedených dokumentů povinné, je však možné. Přechodné období založené na principu dobrovolnosti skončí na konci tohoto roku a od 1. 1. 2011 budou hospodářské subjekty povinny při vstupních operacích zadávat zmíněné dokumenty do aplikace ICS.
V současné době je pozornost zaměřena na druhou část systému označovanou akronymem AIS z anglického názvu Automated Import System, automatizovaný dovozní systém. Předpokládané datum jeho spuštění je k 1. 11. 2010. Od tohoto data budou mít hospodářské subjekty možnost komunikovat v rámci dovozního celního řízení elektronickou cestou. Aplikace AIS pokrývá oblast dovozních operací a zahrnuje vše, co souvisí s celním řízením u celního úřadu dovozu v rámci dovozních režimů. Tímto krokem bude završena elektronická komunikace u všech celních systémů – tranzit, vývoz a dovoz.
Jak bude aplikace AIS fungovat? Je třeba rozlišovat mezi běžným a zjednodušeným postupem. V běžném postupu bude podání elektronického celního prohlášení založeno na principu dobrovolnosti. U zjednodušených postupů bude umožněna varianta neúplného celního prohlášení a místního řízení. Změna nastane u varianty místního řízení. Udělení nebo další trvání platnosti rozhodnutí o povolení zjednodušeného postupu místního řízení v dovozu bude podmíněno povinností používat elektronickou komunikaci. V daném případě bude možné podat elektronické celní prohlášení ve formě úplných dat nebo zjednodušeného celního prohlášení kdykoliv, bez ohledu na úřední hodiny celního úřadu, či státní svátek.
Pro realizaci elektronických podání musí hospodářský subjekt u Celní správy České republiky podat žádost o povolení k elektronické komunikaci a parametry komunikace, které
jsou založeny na přenosu zpráv mezi systémy celní správy a hospodářského subjektu. Aplikace AIS bude fungovat obousměrně. V reakci na elektronické podání obdrží hospodářský subjekt zpětnou vazbu, jak je s jeho podáním nakládáno.
Základní a jediná povolená technologická platforma pro komunikaci bude formát XML, tudíž nebude podporována e-mailová komunikace a ani datové schránky. Hospodářské subjekty budou využívat elektronických podpisů vydaných příslušnou certifikační autoritou a jejich prostřednictvím vytvoří originální datovou zprávu. V případě zahraničních certifikátů je třeba předem informovat celní správu, aby mohla prověřit certifikát autority, která elektronický podpis vydala.
Elektronizace dovozních operací bude postupná. V první fázi spuštění aplikace AIS bude možné u běžného postupu elektronicky podávat jen celní prohlášení. Přikládané průvodní dokumenty budou prozatím předkládány stále v listinné podobě. Po přechodu do druhé fáze bude možné rovněž i tyto dokumenty podávat elektronickou cestou. U zjednodušených postupů nebude přikládání či zasílání dokladů potřebných k propuštění zboží do navrženého režimu vyžadováno. V těchto případech se bude uvádět do příslušné kolonky elektronického celního prohlášení pouze tzv. miniatura dokumentu (otisk, neboli hash). Je třeba vzít na vědomí, že i přes elektronickou komunikaci je nutné dodržet archivační požadavky. Po dobu 10-ti let budou archivovány nejen dokumenty, ale i zaslaný scan dokumentu a u metody hash navíc i algoritmus, na jehož základě hash vznikl.
Postupně bude nutné změnit zaběhlé postupy spojené především s podáním listinných dokumentů. Výhodou je, že účinný elektronický systém umožní dovozní postupy zjednodušit, snížit finanční náklady, urychlit celní odbavení, koordinovat společné postupy při provádění kontrol a zajistit rychlejší výměnu potřebných informací. Důraz je kladen na plynulý tok zboží od dodavatele k příjemci. Celní správa jej přeruší jen v případech kontrol. V ostatních případech budou povinnosti řešeny minimálně zatěžujícím způsobem.
U každého celního ředitelství je kontaktní osoba určená k poskytnutí informací týkajících se problematiky e-Customs. Na internetových stránkách české celní správy, www.celnisprava.cz, v sekci Clo, odrážce e-Customs, jsou umístěny kontaktní údaje a potřebné materiály poskytující informace k uvedené problematice.